High Scope eğitim yaklaşımı Piaget’nin gelişim teorisinden etkilenerek 1960’lı yıllarda A.B.D’ de ortaya çıkmış özel bir teçhizat, özel materyaller ya da çevre istemeyen eğitimsel bir süreç ve felsefedir. Okul öncesi eğitim denince akla gelen belli başlı yaklaşımlardan biridir.


Hıgh Scope Eğitiminin Amacı Ve Faydaları

 • Kendilerinin seçtikleri çalışmaları planlayabilen, başlatabilen ve çalışması üzerinde düşünebilen,
 • Bireysel olarak diğer çocuk ve yetişkinlerle etkili bir şekilde çalışabilen
 • Daha sonra ki eğitimsel deneyimlerinde öğrendikleri becerileri taşıyabilen, problem çözücü ve karar verici bireyler olmak için cesaretlendirirler.

Bu yaklaşımın ana hattı öğrenmenin; çocukların çalışmaları kendileri seçerek ve düzenleyerek planlamasıdır. Çocuğun günlük planı öğretme için bir başlangıçtır ve plan sorgulamak, önermek ve sorunları tanımlamak için bir başlangıçtır ve plan sorgulamak önermek ve sorunları tanımlamak için bir basamaktır. Eğitimci bu noktada her çocuğun yapmakta olduğu şeyle ilgili düşünmesine , gözlem yapmasına ilişkileri fark etmesine ve sorunları tanımlayıp çözmesine yardımcı olmalıdır.

High/Scope üç temel ilkeye dayalıdır:

 • Dikkatli öğretmen gözlemiyle ve rehberliğinde sınıftaki farklı öğrenme merkezlerinde bulunan zengin materyallerle dolu bir öğrenme ortamında yapılan öğrenme aktivitelerini seçme, düzenleme ve değerlendirmeye çocukların aktif katılımı
 • Öğretmenlerin gelişim seviyelerine dayalı bir müfredata ve dikkatli çocuk gözlemlerine göre düzenli olarak günlük planlama yapması
 • Çocuklar için High/Scope yaklaşımının “temel deneyimlerine” dayalı gelişimsel olarak sıralanmış hedefler ve materyaller

High/Scope Yaklaşımının Temel İlkeleri ve Hedefleri

High/Scope, küçük çocuklar için Piaget ve Vygotsky’nin fikirlerine dayalı bir eğitim programıdır. High/Scope programı çocuklarda hızla değişen bir toplumda son derece önemli olan problem çözme, kişilerarası beceriler ve iletişim becerileri gibi geniş kapsamlı beceriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Müfredat çocuklara seçtikleri aktiviteyi yapmak için materyaller, donanım ve zaman vererek öğrenci inisiyatifini desteklemektedir. Aynı zamanda, öğretmenlere çocukların sıralı öğrenme hedeflerine yönelik bağımsız aktivitelerine rehberlik etmek için bir çerçeve sunmaktadır. Öğretmen gelişim sıralamasına uygun materyal seçerek ve çocukları öğrenmeye karşı aktif bir problem çözme yaklaşımı benimsemeye teşvik ederek öğretim aktivitelerinde kilit rol oynamaktadır.

Bu öğretmen-öğrenci etkileşimi –öğretmenlerin öğrencilerin gelişimsel olarak sıralanmış hedefleri gerçekleştirmelerine yardım etmesi ve onları kendi hedeflerini belirlemeye teşvik etmesi- High/Scope Müfredatını doğrudan öğretim ve çocuk-merkezli müfredattan ayırmaktadır.

High/Scope yaklaşımı sınıf düzenlemesini, öğretmenlerin çocuklarla etkileşim kurma şeklini ve çocukları değerlendirmek için kullanılan yöntemleri etkilemektedir. High/Scope müfredatı birbiriyle ilişkili beş bileşenden oluşmaktadır. Öğretmenler High/Scope yaklaşımında beş temel unsuru uygulayarak ve destekleyerek öğrenme bağlamını oluşturmaktadır: aktif öğrenme, sınıf düzenlemesi, günlük program, değerlendirme ve müfredat (içerik).

Aktif Öğrenme

Çocukların kendi öğrenimlerinin kaynağı olduğu fikri High/Scope müfredatının özünü oluşturmaktadır. Öğretmenler çocukların aktif öğrenimini çeşitli materyaller sunarak, çocuklarla birlikte planlar yaparak ve aktiviteleri inceleyerek, çocuklarla etkileşim kurarak ve onları bireysel olarak gözlemleyerek ve küçük ve büyük grup aktif öğrenme aktivitelerine öncülük ederek desteklemektedir.

Üç-beş yaş arasındaki çocuklara yönelik High/Scope eğitim yaklaşımı ve müfredatı aktif öğrenme ilkesine dayalı gelişimsel bir modeldir. Bu yaklaşımın altında yatan düşünceler şunlardır:

 • Çocuklar bilgiyi insanlarla, materyallerle, etkinliklere ve fikirlere aktif olarak katılarak oluştururlar; bu sürece doğaları gereği isteklidirler.
 • Çocuklar tahmin edilebilir bir sıralamada yetenek geliştirirken yetişkin desteği zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunur.
 • Tutarlı yetişkin desteği ve çocukların seçimlerine, düşüncelerine ve eylemlerine saygı çocukların kendilerine duyduğu saygıyı, sorumluluk duygularını, oto kontrollerini ve bilgilerini kuvvetlendirmektedir.
 • Çocukların ilgilerinin ve isteklerinin dikkatli gözlemlenmesi gelişim seviyelerini anlamak ve onlara uygun etkileşimler planlamak ve uygulamak için gerekli bir adımdır.

High/Scope programlarında bu ilkeler hem günlük rutin yapısıyla hem de yetişkinlerin çocuklarla çalışırken kullandıkları stratejilerde gün boyunca uygulanır. Her programın öğretmeni günlük deneyimleri planlar ve bunu yaparken yetişkin ve çocuk tarafından başlatılan aktiviteler arasında bir denge kurmaya çalışır. Öğretmenler aktiviteleri planlarken araştırmaların öğrenme için esas olduğunu gösterdiği beş iç motivasyon faktörünü dikkate alırlar: keyif alma, ilgi duyma, kontrol, başarı ihtimali ve yeterlilik duygusu.

Selamlaşma çemberi ve küçük grup saatinde, öğretmenler içsel öğrenme motivasyonlarını desteklemenin bir yolu olarak çocukları aktiviteler ve materyallerle ilgili kararlara aktif olarak dâhil ederler. Çocuğun seçimlerine gün boyunca önem verilir, yetişkinler tarafından başlatılan aktivitelerde bile.

Sınıf Düzenlemesi.

Materyallerin ve donanımın sınıfta düzenlenme şekli günlük rutini desteklemektedir – çocuklar materyalleri nerede bulacaklarını ve hangi materyalleri kullanabileceklerini bilmektedir. Bu, öz yönetim ve bağımsızlık gelişimini desteklemektedir. Mekânın rağbet gördüğü bir sınıfta, öğretmen bir alanın birçok farklı amaca hizmet etmesini sağlar. Öğretmen sınıfta kullanılacak merkezleri ve aktiviteleri çeşitli unsurları düşünerek belirlemektedir:

 • Çocuğun ilgileri (örneğin, anaokulu çocukları bloklarla, ev oyunları ve resimle ilgilenirler)
 • Sıralama, sayı, zaman ilişkileri, sınıflandırma, mekânsal ilişkiler ve dil gelişimine aktif katılımı kolaylaştırma fırsatları
 • Gereken becerileri ve kavramları pekiştirmek ve bu beceri ve kavramların işlevsel kullanımı için fırsatlar
 • Öyleyse, bir programın felsefesinin uygulanması açısından ortamın düzenlenmesi son derece önemlidir. Bu, Montessori, High/Scope ve diğer tüm programlar için geçerlidir.